Dolnośląskie - Zamek Czocha

Zamek Czocha to obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha (Czocha), w polskiej części Łużyc Górnych. Zamek służył jako plan filmowy dla m.in. „Gdzie jest generał?”, „Dolina Szczęścia”, „Wiedźmin”, „Poza Lasem Sherwood”, „Fabryka Zła”, „Pierwsza miłość”. 

Historia

Czocha powstał jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241-1247.  Od 1389–1453 w dobrach rycerskich rodów von Dohn i von Klüks. W latach 1451 − 1700 zamek był własnością łużyckiego rodu von Nostitz. Zakupiony w 1909 roku przez drezdeńskiego producenta wyrobów tytoniowych (cygar) Ernsta Gütschowa za 1,5 mln marek, do 1912 roku został przebudowany przez znanego architekta berlińskiego Bodo Ebhardta zgodnie z wyglądem zachowanym na rycinie z 1703 roku. Kiedy armia czerwona zaczęła się zbliżać, Gut­schow spa­ko­wał się i na opuścił Czo­chę. O­pusz­cza­jąc wy­wiózł wszyst­ko najcenniejsze rzeczy, część wyposażenia jed­nak zos­ta­ła. Pozostawione przedmioty szybko stały się przedmiotem grabieży ze stro­ny no­wych władz. Ciężarówki z rzeczami przywłaszczali sobie m.in. burmistrz z Leśnej, wraz z mał­żon­ką, po czym zło­dzie­je ci przez ni­ko­go nienie­po­ko­je­ni prze­dos­ta­li się przez gra­ni­cę do a­me­ry­kań­skiej stre­fy o­ku­pa­cyj­ni. In­ni sza­brow­ni­cy nie mie­li już ty­le szczęś­cia i za kra­dzież w wię­zie­niu wy­lą­do­wał m.in. ów­czes­ny wi­ce­sta­ros­ta Lu­ba­nia. 

W ca­łoś­ci u­da­ło się od­zys­kać o­ko­ło 25 ty­się­cy ksią­żek, któ­re tra­fi­ły po­tem do wroc­ław­skiej Bi­blio­te­ki U­ni­wer­sy­tec­kiej, 53 sztu­ki me­bli, 84 o­bra­zy o­lej­ne, 29 rzeźb, 130 sztuk za­byt­ko­wej bro­ni bia­łej i pal­nej, tro­chę zas­ta­wy sto­ło­wej, szkła o­raz por­ce­la­ny. Od­naj­dy­wa­nie skry­tek zam­ko­wych i u­kry­tych w nich cen­nych przed­mio­tów mi­li­cja zawdzięcza bi­blio­te­kar­ce zam­ko­wej Chris­ti­ne von Saur­ma, zwa­na Klucz­ni­cą. W dru­giej po­ło­wie lat 40 zamek tra­fi­ł pod o­pie­kę Gmin­nej Spół­dziel­ni następnie Dol­no­śląs­kiej Iz­by Rol­ni­czej i finalnie pod ku­ra­te­lę ów­czes­ne­go Mi­nis­ter­stwa Kul­tu­ry i Sztu­ki. Po przejęciu obiektu przez wojsko w 1952 roku zor­ga­ni­zo­wa­ło w nim oś­ro­dek wy­po­czyn­ko­wy dla o­fi­ce­rów Lu­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go. Chociaż ten obiekt miał tyle szczęścia, że nie popadł w ruinę i dziś jest dostępny dla turystów. W 1996 ot­war­to go dla ru­chu tu­rys­tycz­ne­go.

HOTEL

W zamku funkcjonuje hotel ze SPA. Do wyboru gości są pokoje w różnym standardzie, chociaż znajdziecie też kilka tematycznych m.in. komnata książęca. W zamku znajduje się również restauracja, obiekt umożliwia plenerowe imprezy. Na miejscu odbywa się sporo naprawdę ciekawych imprez takich jak Festiwal Kuchni Historycznej, Dni Rzemiosła czy Festiwal Pirotechniki Filmowej.

ZWIEDZANIE

Zwiedzanie zamku odbywa się z przewodnikiem, trwa około 1.5 godziny. Cennik oraz godziny dostępne na oficjalnej stronie

Inne atrakcje w okolicy Zamku Czocha znajdziecie oczywiście TU, w dziale dolnośląskie 🙂

Przejdź na instagram

Śledź moje podróże na Instagramie

@GdziewPolscenaweekend

Bloger
Kasia/Gdansk ♥️ Absolwentka turystyki, Gedanistka i studentka Varsavianistyki👩🏼‍🎓
Ciekawe miejsca w Polsce na weekend 🇵🇱 Autorka 2 bestsellerów📙

Podobne wpisy:

Dolnośląskie - Wodospad Wilczki
Dolnośląskie - Najpiękniejsze górskie jeziora
Podlaskie - Ziołowy Zakątek
Małopolskie - Co zwiedzić w Krakowie?